Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie
Leidt de energietransitie tot massale afwaarderingen op bedrijfsmiddelen?

Deel bericht

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband met verduurzaming kunnen er toe leiden dat veel bestaande kantoren, fabrieken, machines en voertuigen versneld in waarde dalen. Over de fiscale aspecten zijn onlangs Kamervragen beantwoord. We geven een samenvatting.

Hoe wordt fiscaal omgegaan met een sterke daling van de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel?
De afschrijving wordt bepaald op basis van aanschaffings- of voortbrengingskosten, gebruiksduur en restwaarde. Bij een aanmerkelijke, duurzame wijziging van één of meer van deze elementen dient de fiscale afschrijving voor de toekomst te worden herberekend.

Naast afschrijving is er de mogelijkheid om een bedrijfsmiddel vanwege bijzondere, incidentele omstandigheden af te waarderen. Als de bedrijfswaarde van een bedrijfsmiddel aantoonbaar duurzaam lager is dan de fiscale boekwaarde (fiscale kostprijs verminderd met de afschrijvingen), is het toegestaan – en onder omstandigheden zelfs verplicht – dit bedrijfsmiddel op de lagere bedrijfswaarde te waarderen. Het verlies dat uit de vermindering van de bedrijfswaarde voortvloeit, moet in aanmerking worden genomen in het jaar waarin het zich heeft voorgedaan. Indien echter op het moment van de investering in het bedrijfsmiddel reeds bekend was dat op deze investering minder dan het gebruikelijke rendement zal worden ontvangen (zogenoemde onrendabele top), is op basis van de wet voor dat deel afwaardering naar de lagere bedrijfswaarde niet mogelijk.

Leidt de energietransitie tot miljarden euro’s aan fiscale afwaardering van bedrijfsmiddelen?
De energietransitie zal soms leiden tot verbetering (energiezuiniger maken) van bestaande bedrijfsmiddelen, die als gevolg van de investering tot een hogere boekwaarde zal leiden.

In andere gevallen zullen bestaande bedrijfsmiddelen niet meer goed bruikbaar zijn voor de bedrijfsuitoefening of de restwaarde is veel lager dan eerder gedacht. Denk bijvoorbeeld aan een dieselbestelauto die niet meer in alle stadscentra mag rondrijden. Dan kunnen tussentijdse aanpassing van de afschrijving of afwaardering van het bedrijfsmiddel naar de lagere bedrijfswaarde in beeld komen.

Voor sommige ondernemers leidt de energietransitie tot extra kansen (nieuwe markten) en extra investeringen, terwijl andere ondernemers mogelijk gedwongen worden de onderneming of een bepaalde activiteit te staken of aan te passen.

De gevolgen (milieutechnisch, bedrijfseconomisch, financieel, fiscaal etc.) zullen dus van geval tot geval sterk kunnen verschillen en daarmee is een inschatting van bedragen niet goed te maken.

Tip: Hier vindt u de volledige tekst van de vragen en antwoorden.